19 November 2008

BAHAGIAN A-LATAR BELAKANG RESPONDEN.

Bagi jantina pula, sebanyak 22 orang jantina lelaki dan 23 orang jantina perempuan yang menjadi responden untuk kajian kami terhadap tahap keefeisienan bandar Daamansara ini.


Penduduk bandar Damansara terdiri daripada 57.8% penduduk berbangsa Melayu, 33.3% penduduk berbangsa Cina dan 8.9% penduduk berbangsa India.


Taraf pendidikan kebanyakan responden di bandar Damansara, rata-rata mereka mempunyai taraf pendidikan di peringkat menengah iaitu SPM/MCE sebanyak 17 orang responden, 12 orand bagi peringkat ijazah perrtama, 10 orang bagi peringkat diploma, 3 orang bagi peringkat STPM/HSC, 2 orang bagi peringkat PMR/SRP/LCW dan 1 ornag lagi tidak bersekolah.


Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan penduduk bandar Damansara mempunyai pendapatan bulanan di antara RM 5000,00 hingga RM 1500,00.

No comments: