19 November 2008

BAHAGIAN E-PANDANGAN UMUM PENDUDUK TENTANG TAHAP KEEFIESIENAN BANDAR.

Rata-rata responden yang ditemubual mengatakan bahawa aspek keefiesienan bandar yang paling penting adalah merupakan sistem pengangkutan yang sempurna dan baik serta kemudahan insrasturukur serta kemudahan awam yang mengcukupi dan selesa untuk kegunaan penduduk bandar. Sistem pengangkutan yang baik dan cekap ini dapat mempercepatkan darjah ketersampaian penduduk yang tinggi dan mempercepatkan mobiliti sosial penduduk.

Manakala bagi aspek bandar yang tidak efiesien pula merupakan kesesakan bandar seperti kesesakan lalu lintas dan keadaan bandar yang kotor dan tidak di selenggara dengan baik oleh pihak berkuasa tempatan.

No comments: